گسترش روستایی

مشخصات کارشناسان واحد:

شماره تماس واحد

سمت

پست سازمانی

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

سمت

ردیف

42214330-086

کارشناس پزشک خانواده روستایی

کارشناس آموزش بهورزی

کارشناس مامایی

فریده مینایی

واحد گسترش روستایی

1

کارشناس جلب مشارکت مردمی

کارشناس امورعمومی

کارشناس ارشد روانشناسی

سمیه سلطانی

2

کارشناس پزشک خانواده روستایی

کارشناس بهداشت

کارشناس بهداشت محیط

ملیحه حبیبی

3

کارشناس پزشک خانواده روستایی

کارشناس مامایی

کارشناس مامایی

شیرین دوسکی

4

 

 

 

شرح وظایف کارشناس پزشک خانواده روستایی:

 • شناخت خصوصیات جغرافیایی، جمعیتی و توانایی های بالقوه منطقه و تهیه طرح های جدید متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در راستای برنامه های توسعه کشور.
 • تعیین خط مشی و اولویت های منطقه درخصوص واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی.
 • بررسی، مطالعه و برآورد محل های استقرار واحد های بهداشتی.
 • پیشنهاد ایجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی.
 • مطالعه و بازنگری طرح های گسترش با توجه به تغییرات سیاسی، جغرافیایی و جمعیتی ایجاد شده در منطقه
 • بررسی و پیش بینی منابع و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی.
 • مشارکت و هماهنگی با سایر گروه های کارشناسی به منظور استفاده مناسب از فضا، تجهیزات و نیروی انسانی
 • نظارت بر نحوه توزیع اعتبارات شبکه های بهداشتی درمانی
 • برآورد ، تامین و توزیع نیروی انسانی
 • جلب مشارکت جامعه به منظور برنامه ریزی، تأمین منابع و استقرار واحدهای بهداشتی درمانی.
 • تجهیز و راه اندازی مراکز و خانه های  بهداشت تحت پوشش
 • هدایت و نظارت بر مراکز آموزش بهورزی به منظور جذب و تربیت بهورزان کارآمد.
 • بررسی و برآورد نیاز واحدها در زمینه بهبود استاندارد ساختمان، تجهیزات و نیروی انسانی.
 • بررسی و تحلیل گزارش های واصله، تهیه و ارائه گزارشات ادواری حاوی اطلاعات، آمار و شاخص های خدمات بهداشتی جهت واحدها.
 • هماهنگی درون و برون بخشی در زمینه رفع نیاز جامعه به واحدهای ارائه دهنده خدمات.
 • طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی
 • برنامه ریزی، نظارت و مشارکت در آموزش و باز آموزی رابطین بهداشتی ، سفیران سلامت
 • پایش و ارزشیابی برنامه های جاری
 • اجرای برنامه پزشک خانواده در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت.
 • پیگیری در جهت کاهش میزان کسورات اعمال از سوی بیمه به حداقل ممکن.
 • محاسبه حقوق و مزایای اعضاء و پیگیری در جهت پرداخت به موقع حقوق و مزایا.
 • اجرای برنامه طرح و تحول نظام سلامت .
 •  اجرای برنامه نظام ارجاع الکترونیکی ( گرفتن کد از سامانه سیب)

 

شرح وظایف کارشناس جذب و جلب مشارکت مردمی:

 

 • بررسی و برنامه ریزی برای اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه و اجرای خط مشی ها در قالب سیاست های وزارت خانه.
 • هماهنگی و همکاری با سایر واحد های ذیربط در اجرای طرح ها و برنامه های مورد نیاز در زمینه مربوطه.
 • شرکت در شورای بهداشتی استان و شهرستان در ارتباط با جلب مشارکت جامعه برای ارتقای سطح سلامت جامعه.
 • جمع آوری گزارش فعالیت های جلب مشارکت جامعه در سطح استان و ارسال به موقع آن به وزارت متبوع.
 • هماهنگی با سایر سازمانها و ادارات- نهاد ها به منظور برنامه ریزی در پیشبرد اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه.
 • تشکیل جلسات آموزشی در زمینه پیشبرد اهداف برنامه و فرم های جلب مشارکت جامعه.
 • نظارت و برنامه ریزی جهت هر چه بهتر نمودن برنامه جلب مشارکت مردم.
 • تهیه و تنظیم نشریه ها و پوستر ها و تصویر های آموزشی در جهت اهداف برنامه جلب مشارکت مردمی.
 • تعیین چهار چوب آموزشی بریا کارشناسان جلب مشارکت جامعه در مرکز بهداشت شهرستانها.
 • برنامه ریزی و اجرای کلاس های آموزشی کارشناسان ستاد مرکز بهداشت شهرستان جهت کسب مهارت و ارتقء شغلی برای جلب مشارکت مردم.
 • هماهنگی و برنامه ریزی در جهت ایجاد هر چه بیشتر انگیزه در داوطلبان بهداشت و شناسایی داوطلبین بهداشتی به مردم و مسئولین.
 • نظارت بر عملکرد فعالیت های فوق برنامه مشارکت جامعه.
 • برقراری ارتباط موردی با مردم و جمعیت تحت پوشش واحد های بهداشتی به لحاظ بررسی عملکرد خدمات بهداشتی.
 • نظارت بر ارزشیابی فعالیت های بهداشتی در ارتباط با جلب مشارکت جامعه واحد های بهداشتی.

 

کلید واژه ها: گسترش روستایی پزشک خانواده