امور آزمایشگاهها

مشخصات کارشناسان واحد:

شماره تماس واحد

سمت

پست سازمانی

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

سمت

ردیف

42212080-086

کارشناس مسئول ازمایشگاه

کارشناس امور ازمایشگاه

کاردان ازمایشگاه

مهدی داداش نژاد

امور ازمایشگاهها

1

کارشناس ازمایشگاه

کارشناس ازمایشگاه

کارشناس ازمایشگاه

عاطفه شجاع

2

کارشناس ازمایشگاه

کارشناس ازمایشگاه

کارشناس ازمایشگاه

فاطمه علی مردانی

3

کلید واژه ها: آزمایشگاه ساوه