گسترش شهری

اطلاعات کارشناسان شاغل در واحد:

شماره تماس واحد

سمت

پست سازمانی

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

سمت

ردیف

42215955-086

کارشناس پزشک خانواده شهری و مسئول آموزش  ضمن خدمت

کارشناس هماهنگی گسترش

کارشناس مامایی

ندا اطاعتی

واحد گسترش شهری

1

کارشناس پزشک خانواده شهری

کارشناس هماهنگی گسترش

کارشناس مامایی

فرزانه خلج امیرحسینی

2

کارشناس پزشک خانواده شهری

کارشناس بهداشت

کارشناس بهداشت عمومی

مژگان رستمی

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف کارشناس گسترش شهری مرکز بهداشت و مسئول آموزش ضمن خدمت معاونت بهداشتی:

 •  بازدید و نظارت بر مراکز جامع سلامت شهری
 • بازدید از اتاق دارویی و بررسی دمای اتاق
 • بررسی سامانه سیب و استخراج موارد لازم جهت بررسی عملکرد مرکز
 • بررسی وسایل و تجهیزات مرکز از نظر سالم بودن
 • بررسی برگه های پاس موجود وتطابق با سامانه تردد
 • خارج نمودن وسایل اضافه و تعمیراتی و اسقاطی و...از مرکز
 • نظارت بر ورود و خروج به موقع پرسنل (بصورت بازدید اول وقت و آخر وقت )
 • بررسی نظافت مرکز و وسایل
 • بررسی مرکز از نظر وجود وسایل اضافه و تعمیراتی و اسقاطی و...
 •   بررسی تردد پرسنل مراکز شهری 
 • پیگیری و تامین نیروی پزشک و ماما و مرافب سلامت در مراکز شهری
 • پیگیری نیروی طرحی از کارگزینی
 • عدم تفکیک لیست پرسنلی که تمایل به کار در معاونت بهداشتی و درمان دارند، در نتیجه تماس با تعداد بالایی از پرسنل
 •      پاسخگویی به شکایات مردمی
 • انجام آموزش ضمن خدمت معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت ساوه
 • برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت جهت استفاده همکاران در ارزشیابی ، ارتقا رتبه وطبقه
 • برنامه ریزی لازم جهت انجام نیازسنجی آموزشی هر سال با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی موجود با هماهنگی واحدهای ستادی
 • تهیه و تکمیل تقویم آموزشی
 • نظارت مستمر بر اجرا ، برگزاری دوره ها ، آزمون و ارزشیابی دوره ها در واحدهای تابعه
 • صدور گواهینامه دوره های آموزشی با توجه به مستندات و مدارک موجود
 • نظارت برنحوه برگزاری کلاسهای آموزشی
 • اعلام ساعات آموزشی گذرانده شده برای هر سال به کارگزینی جهت ارزشیابی سالیانه
 • اعلام ساعت آموزشی گذرانده شده در طول خدمت و یا تاریخ های مشخص شده جهت ارتقاء رتبه ،ارتقاء شغلی و...
 • جاگذاری پست­های تشکیلات مراکز جامع سلامت ساوه بر اساس فرمت ابلاغی وزارتخانه
 • تدوین کارانه کل مجموعه معاونت بهداشتی و شهرستان ساوه
 • ارسال کارکرد نیروهای آوای سلامت مراکز شهری جهت دریافت به موقع حقوق و مزایای پرسنل آوای سلامت
 • ارسال اضافه کار نیروهای رسمی شاغل در مراکز شهری
 • هماهنگی آموزش بدو خدمت پزشک و ماما و مراقب سلامت
 • برآورد تجهیزات مورد نیاز مراکز شهری
 • تامین نیروی جایگزین درصورت نیاز
 • دریافت درخواست وسایل مصرفی به صورت فصلی و بررسی و تایید آن (در دوران کرونا توزیع وسایل حفاظت فردی به طور هفتگی)
 • هماهنگی با مسئول رضایت سنجی در خصوص عملکرد پرسنل مراکز شهری و در صورت نیاز اقدام لازم

 

شرح وظایف کارشناس هماهنگی گسترش شهری:

بررسی شرح هزینه اعتبارات پزشک خانواده شهری  وزارت متبوع

هماهنگی با واحد بودجه دانشکده علوم پزشکی و واحد امور مالی معاونت بهداشت

هماهنگی با واحدهای مرتبط و اعلام شده در شرح هزینه جهت تخصیص اعتبارات و بررسی مطالبات و بدهی ها (واحدهای دهان ودندان ،دارویی،آزمایشگاه )

بررسی کلیه بدهی ها در خصوص خرید تجهیزات و لوازم مصرفی طبق هماهنگی با کارپردازی

محاسبه و ارسال درخواست تخصیص به معاونت توسعه

نظارت و بررسی روند هزینه کرد تخصیص داده شده از سوی معاونت توسعه طی هماهنگی با واحد مالی و کارپردازی

تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمت شاغل در واحدهای ستادی و استفاده از ایشان در واحدهای محیطی  یا پیش بینی جذب نیرو جهت واحدهای ستادی در قالب نیروهای استخدامی

مکاتبه با معاونت توسعه در خصوص هزینه های جاری ستاد معاونت بهداشت و استعلام از وزارت متبوع در این خصوص

نظارت و بررسی بر تجهیزات مورد نیاز مراکز و پایگاههای سلامت طی بازدید از مراکز محیطی

هماهنگی با واحد امین اموال در خصوص وجود تجهیزات برگشتی

هماهنگی با واحد بودجه دانشکده در خصوص تخصیص اموالی به جای مصرفی جهت پزشک خانواده شهری

هماهنگی با واحد تاسیسات در صورت عدم استفاده از تجهیزات و منظور نمودن آنها به عنوان اسقاطی

بررسی اولویتها در خرید تجهیزات و لوازم مصرفی

ثبت درخواست خرید کالا ،خدمات و تکمیل مراحل خرید

هماهنگی با واحد کارپردازی جهت درخواست خرید در سامانه تدارکات در صورت لزوم

ارسال برندهای مورد تایید واحد  گسترش جهت کارپرداز

توزیع بر اساس اعلام نیاز تایید شده مراکز و پایگاههای سلامت توسط گسترش

نظارت بر ارسال به موقع بر اساس هماهنگی با انبار مرکز بهداشت و واحدهای محیطی

تایید اسناد خرید کالا  و فاکتورهای مربوطه واحد کارپردازی

تنظیم مابه التفاوت ماهیانه گواهی کارکرد پزشکان عمومی مراکز شهری

تنظیم گواهی کارکرد و لیست حقوق  مرکز خدمات جامع سلامت جواد الائمه به طور ماهیانه (بررسی سامانه تردد و عملکرد پرسنل)

نظارت و بررسی  گواهی کارکرد پایگاههای برونسپاری (  گزارش گیری از سامانه سیب ،محاسبات مالی)

ارسال گواهی کارکرد حقوقی کلیه قراردادها  به واحد مالی

پایش واحد گسترش از کلیه مراکز و پایگاههای سلامت واگذار شده به طور فصلی و جمع بندی و

نهایی نمودن نمرات مراقبین سلامت پایگاههای برونسپاری و تمامی پرسنل قرارداد جوادالائمه

پیگیری کلیه پرداختی ها از واحد مالی

(پرداخت  به پیمانکار ،حق الزحمه پزشکان گواهی کارکرد ماهیانه ،20 درصد پرسنل ، تعیین مانده مرخصی و سنوات قرارداد ها )

پیگیری و بررسی عملکرد پرسنل در سامانه سیب

بازدید سر زده از مراکز و پایگاهها جهت بررسی عملکرد

تنظیم و بروز رسانی چک لیست پایش پرسنل

پایش فصلی پرسنل بر اساس چک لیست بر اساس برنامه پایش ارسال شده

مکاتبه با واحدهای ستادی جهت ارسال نمرات پرسنل

جمع بندی نمرات و محاسبه 20 درصد حقوق پرسنل

ارسال گواهی کارکرد پایش مراقبین سلامت به واحد مالی جهت پرداخت به پیمانکار

کسر از حقوق نیرو بر اساس نمره کسب شده

لغو قرارداد نیرو در صورت تکرار کسب نمره زیر 70 در  پایشهای فصلی

بررسی تردد و حضور و غیاب پرسنل به صورت موردی

نظارت بر  مرخصی پرسنل بخش خصوصی  و اقدام جهت ارسال جایگزین در صورت نیاز

پیگیری و بررسی رضایت سنجی سامانه سیب

پیگیری و تذکر شفاهی به فرد خاطی بر اساس گزارشات رضایت سنج

پاسخگویی به شکایات مردمی ، بررسی و پیگیری شکایات مردمی( تماسهای مستقیم شکایات مراجعین و یا بررسی پیامکهای شکایات معاونت بهداشتی)

بررسی مشکل و تلاش جهت اصلاح آن

ارسال تذکر کتبی توسط واحد گسترش در صورت تکرار خطا

لغو قرارداد با نیرو در صورت شکایات مردمی مکرر

اعلام فراخوان جذب نیرو درصورت لزوم

ثبت نام افراد با رشته های مورد انتظار مورد تایید وزارت جهت مراکز و پایگاههای خصوصی و تماس با ایشان در صورت لزوم

پیگیری جذب نیروهای قراردادی در مراکز خصوصی (پزشک ماما- مراقب سلامت)

هماهنگی آموزش پزشکان مراقبین سلامت در بدو خدمت

هماهنگی لازم با واحد بهورزی در خصوص اموزش مراقبین سلامت در اولین فرصت

اعلام شروع به کار و پایان کار پرسنل در مراکز تابعه

-      نظارت فنی بر قراردادهای برون سپاری

-      پیگیری کلیه قراردادهای واگذاری در برنامه شهری

تنظیم قرارداد برونسپاری مراقبتهای اولیه سلامت قابل ارائه در مراکز و پایگاههای برونسپاری شده بر اساس دستورالعملهای پزشک خانواده شهری در قالبهای مدیریتی و عملکردی و حجمی

هماهنگی با واحد امور قراردادهای دانشکده در خصوص تنظیم قرارداد

تنظیم شرایط عمومی و اخصاسی جهت قرارداد

استخراج اطلاعات جمعیتی جهت تعیین نیروی انسانی مورد نیاز

هماهنگی با واحد امور مالی جهت پیش بینی آنالیز قراردادها

تعیین مبلغ مشخص جهت هر خدمت در قراردادهای عملکردی و حجمی

محاسبات خدمات غیر قابل ثبت مراقبین سلامت پایگاههای سلامت خصوصی

پیش  بینی شاخصهای لازم جهت برنامه عملیاتی واحد گسترش شهری جهت ارسال به وزارت متبوع

جمع آوری اطلاعات و مکاتبات لازم جهت بارگذاری فعالیتهای هر شاخص بطور ماهیانه

هماهنگی های لازم با کارشناس برنامه عملیاتی

بارگذاری فعالیتها در زمان تعریف شده به طور ماهیانه

تنظیم و پیگیری قرارداد زندان ما بین معاونت بهداشت و ریاست زندان شهرستان ساوه

پیگیری خدمات قابل ارائه در زندان  در نقش مراقب سلامت خانم ، آقا ،ماما و ....

معرفی  کارشناسان مربوطه در واحدهای ستادی مختلف جهت بازدید از زندان

هماهنگی  با مسئولین زندان د ر صورت لزوم

جمع بندی و گزارش گیری از واحدهای ستادی

جمع آوری و ارسال آمار مربوط به زندان جهت وزارت

هماهنگی جهت تامین خودرو

بررسی و رفع مشکلات مطروحه

پاسخگویی به واحدهای ستادی ، در خصوص امور فنی و اجرایی

انجام هماهنگی های لازم در خصوص امور مرتبط با واحدهای ستادی مختلف

پاسخ به مکاتبات صورت گرفته در اولین فرصت

ارسال گزارش عملکرد یا آمار به وزارت

پیگیری تعمیرات مراکز و پایگاههای سلامت از امور عمومی

 ارسال تاییدیه اعلام یا عدم نیاز به املاک شهری طبق نامه شهرداری

   (طبق بررسی تشکیلات و کاربری مورد نیاز و هماهنگی با واحد امور عمومی )

- هماهنگی های مستمر با مدیران اجرایی مراکز و پیمانکاران بخش خصوصی

- مسئول پانسیون خواهران کارگر

(بازدید از پانسیون - بررسی مشکلات موجودو رفع آن در صورت ایجاد بررسی تردد ایشان در زمان مقرر تامین تجهیزات مورد نیاز پیگیری امور تعمیراتی ایشان از واحد تاسیسات و امور عمومی)