سلامت سالمندان

مشخصات کارشناس واحد:

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

پست سازمانی

ابلاغ

فاطمه مجیدی

مامایی

ماما

کارشناس برنامه سالمندان

 

 

 

 

 

جهان به سرعت در حال پیر شدن است ، پیری جمعیت یک فرایند شناخته شده تحت عنوان انتقال جمعیتی است که مرگ و میر و نرخ باروری در آن جمعیت کاهش، امید به زندگی افزایش می یابد و ساختار سنی جمعیت از گروه جوان به سمت گروه سالمند تغییر پیدا می کند. پدیده افزایش جمعیت سالمندان یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی،اجتماعی و بهداشتی در قرن بیست و یکم به شمار میرود.

در کشور ما با استفاده از شاخصهای آماری و جمعیت شناسی مشخص شده است که روند سالمندی در کشور آغاز شده و در صورتی که روند رشد سالمندی جمعیت به همین شکل پیش برود در حدود سال 1410 در کشورمان انفجار سالمندی رخ خواهد داد که بین 25 تا 30 درصد جمعیت کشور در سنین 50 سالگی و بالاتر قرار دارند . در دانشکده علوم پزشکی ساوه براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 و آمار زیج حیاتی مراکز بهداشتی درمانی روستایی حدود 34/8 درصد می باشد و بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 95 حدود 8.41 درصد جمعیت را سالمندان تشکیل می دهند و جمعیت سالمندان در شهرستان زرندیه 11.45 درصد میباشد که طبق تعریف سالمندی در این شهرستان در حال رخ دادن است که باید مسئله سلامت سالمندان در اولویت قرار گیرد. البته در سال1398 بر اساس گزارش سامانه سیب 8.2 درصد جمعیت تحت پوشش دانشکده را سالمندان تشکیل میدهند . شهرساوه 7.2 درصد و زرندیه 12.9 درصد - که این میزان کاهش درصد در شهرستان ساوه نسبت به سرشماری نفوس و مسکن سال 95 احتمالا بدلیل عدم شناسایی و ثبت کامل در سامانه سیب یا مهاجرت پذیری می باشد .

برنامه ها ی اجرایی در برنامه سلامت سالمندان شامل برنامه های زیر است:

الف- بهبود شیوه زندگی دردوران سالمندی)برنامه بهبود شیوه زندگی در دوران سالمندی فرایند خدمت آموزش سلامت به سالمندان ) با در نظر گرفتن شرایط ذیل :

 1. در آموزشهای دسته جمعی  به صورت کلاس آموزشی ، گروه هدف سالمندان بیشتر گروه سنی70 60 سال در نظر گرفته شود. بدیهی است سالمندان مسن تر در صورت تمایل می توانند در کلاس شرکت نمایند .همچنین آموزش چهره به چهره برای تمام سالمندان و مراقبین آنها برحسب نیاز می بایست انجام گردد.

موضوع آموزش مباحث مجموعه 4 جلدی شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی

ب- مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان

 1. مراقبت های ادغام یافته و جامع به مفهوم استفاده از عوامل خطر و نشانه های بالینی ساده ادغام یافته و جامع در سطح استفاده کننده از خدمت است. برنامه جامع مراقبت از سالمند به صورت یک برنامه با عنوان مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندی ویژه پزشک و غیر پزشک طراحی شده است.

انواع مراقبت ها

 • مراقبتهای این گروه سنی بر اساس بسته خدمتی غیر پزشک و پزشک - ارسالی از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - ارائه می گردد .

مراقبت دوره ای: در این نوع مراقبت سالمند در فاصله زمانی مشخص و معمولاً طولانی که حداقل یک سال طول می کشد مراجعه می کند. سالمندی از این نوع مراقبت استفاده می کند که در آخرین مراقبت "فاقد مشکل" تشخیص داده شده است. در مراقبت دوره ای، سالمند با هدف تشخیص احتمال بیماری توسط تیم غیر پزشک مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مراقبت ویژه:  سالمند به دنبال دریافت مراقبت های دوره ای نیاز دارد که برا ی یک یا چند مراقبت خاص ارزیابی و به صورت ویژه مراقبت شود. فواصل زمانی در مراقبت ویژه بر اساس طبقه بندی انجام شده است. هدف از مراقبت ویژه ارزیابی مجدد سالمند به دنبال توصیه های ارائه شده است. چنانچه توصیه ها وضعیت سالمند را بهتر کرده است ادامه عمل به توصیه تا رفع مشکل ادامه می یابد. در غیر این صورت سالمند باید به سطح بالاتر ارجاع می شود. در صورت نیاز به پیگیری، زمان تاریخ مراجعه بعدی به او اعلام می شود

هدف

تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت سالمندان 60) سال به بالا)

وظایف

 1. آموزش به کارکنان در خصوص نحوه اجرای برنامه
 • آموزش بسته خدمتی میانسالان به صورت تئوری و عملی
 • استفاده از فضای مجازی جهت آموزش در صورت نیاز

 1.  اطلاع رسانی به جامعه در خصوص اجرای برنامه
 • نظارت بر نحوه فراخوان از طریق تماس تلفنی توسط ارائه دهندگان خدمت
 • توزیع پمفلت و نصب بنر در مراکز و پایگاههای سلامت
 1.  نظارت بر تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیک برای مراجعین
 • بازدید از مراکز محیطی و مشاهده عملکرد
 • پایش غیر حضوری از طریق بررسی گزارشات حاصله از سامانه سیب
 1.  افزایش آگاهی سالمندان و مراقبین آنها در خصوص مشکلات سلامتی
 • تهیه و توزیع مواد آموزشی پمفلت و تراکت
 • استفاده از فضای مجازی جهت ارتقاء سطح آگاهی گروه هدف
 • نظارت بر نحوه اجرای آموزش شیوه زندگی سالم توسط ارائه دهندگان خدمت
 1. پایش مستمر مرکز بهداشت شهرستان تابعه
 • نظارت بر نحوه اجرای برنامه در شهرستان تابعه بصورت حضوری و غیر حضوری و ارسال گزارش بازدید
 • نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات
 1. پایش مستمر ارائه دهندگان خدمت و ارسال پسخوراند پایش
 •  پایش کلیه ارائه دهندگان خدمت و بررسی میزان اطلاعات تئوری و عملی آنها
 •  ارسال پسخوراند بررسی نقاط قوت ، ضعف و ارائه راهکار
 • نظارت بر نحوه اجرای مناسبتهای بهداشتی
 1. رصد و بررسی مستمر شاخص های برنامه در سامانه سیب
 • تحلیل وضعیت موجود
 • ارسال گزارش عملکرد به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • بارگزاری اطلاعات برنامه عملیاتی ششم توسعه
 1. همکاری و هماهنگی درون بخشی در راستای تحقق اهداف برنامه

 1. همکاری و هماهنگی برون بخشی با ادارات و ارگانهای مرتبط با برنامه های گروه هدف به منظور تحقق اهداف برنامه
 • شرکت در جلسات شورای ساماندهی سالمندان
 • ارسال گزارش عملکرد به دبیرخانه شورای ساماندهی سالمندان استان ، استانداری و فرمانداری شهرستان
 • مشارکت در برنامه ریزی ، نظارت و اجرای برنامه های هفته سلامت سالمند