مطالب مرتبط با کلید واژه

گسترش


گسترش روستایی

مشخصات کارشناسان واحد: شماره تماس واحد سمت پست سازمانی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی سمت ردیف 42214330-086 کارشناس پزشک خانواده روستایی کارشناس آموزش بهورزی کارشناس مامایی فریده مینایی واحد گسترش روستایی 1 کارشناس جلب مشارکت مردمی کارشناس امورعمومی کارشناس ارشد روانشناسی سمیه سلطانی 2 کارشناس پزشک خانواده روستایی کارشناس بهداشت کارشناس بهداشت محیط ملیحه حبیبی 3 کارشناس پزشک خانواده روستایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی شیرین دوسکی 4       شرح وظایف ...