واحد امور داروئی

مشخصات کارشناسان واحد:

شماره تماس واحد

سمت

پست سازمانی

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

سمت

ردیف

42212080-086

کارشناس امور دارویی

پرستار

کارشناس پرستاری

مهدی ملایری

واحد امور دارویی

1

کارشناس امور دارویی

پرستار

کارشناس پرستاری

فاطمه سعادتی

2

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف کارشناسان واحد:

 • جمع آوری نیازهای داروئی و تجهیزاتی مراکز تابعه از طریق ستاد معاونت
 • برآورد واقعی دارو و مواد بیولوژیک و تجهیزات پزشکی موردنیاز واحدهای تابعه و تهیه و تدارک آن براساس بودجه موجود
 • هماهنگی جهت اختصاص اقلام دارویی و مواد بیولوژیک و تجهیزات پزشکی از وزارت بهداشت و درمان برای دانشگاه
 • همکاری بین بخشی جهت تهیه دارو و تجهیزات موردنیاز از از دانشگاههای دیگر یا بخش خصوصی
 • تحویل گرفتن سهمیه های اختصاص یافته از انبار دارویی وزارتخانه و دانشگاههای دیگر و یا خرید از بخش خصوصی و ارسال آن و تحویل دادن به انبار دارویی دانشگاه
 • انبار نمودن و نگهداری دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز براساس ضوابط دپو دارویی
 • هماهنگی با مراکز تابعه جهت تعیین سهمیه دارو و تجهیزات هر مرکز
 • توزیع سهمیه دارویی هر مرکز و ارسال به مراکز بهداشت تابعه بر اساس لیست درخواستها و میزان موجودی 
 • نظارت و پایش بر انبار دارویی معاونت و مراکز شهرستانها
 • نظارت بر فعالیت ها و اقدامات کارشناسان دارویی شهرستانها در مراکز روستایی و شهری و داروخانه های تحت پوشش و ارائه پسخوراند
 • پیگیری امور مربوط به تجهیزات واحدهای بهداشتی
 • برنامه ریزی و پیگیری اقدامات لازم برای ارتقای کیفی نگهداری داروها و نظارت بر نگهداری مطلوب
 • مشارکت و همکاری در اجرای طرحهای بهداشتی به منظور تامین به موقع داروهای مورد نیاز بر اساس پروتکلهای پیشنهادی
 • همکاری در خصوص بررسی نسخ استانی و مشارکت در تدوین الگوها و دستورالعملهای تجویز و مصرف منطقی دارو و خدمات بهداشتی
 • انجام روشهای کاربردی برای اصلاح نظام دارویی و مصرف بهینه دارو در نظام شبکه بر اساس خط مشی ها و اهداف
 • جمع آوری و تجزیه و تحلیل و ارزیابی آمار و اطلاعات دارویی بدست آمده از مراکز بهداشتی درمانی سطح دانشگاه برابر فرمهای استاندارد