کارگزینی

 

نام و نام خانوادگی مدیر گروه/کارشناس مسئول:حسین مقابلی

نوع استخدام:پیمانی

رشته و مقطع تحصیلی مدیر گروه:کارشناسی ارشد-مدیریت دولتی گرایش سرمایه های انسانی

سابقه کار: 7 سال

شماره تماس واحد:42213515

 

مشخصات کارشناسان واحد:

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

پست سازمانی

ابلاغ

حسین مقابلی

کارشناس ارشد-مدیریت دولتی

(سرمایه انسانی)

کارگزین

مسئول کارگزینی

نرجس گل کار

کارشناس-مدیریت آموزشی

کارگزین(رسمی)

کارگزین

محمد دهداری

کارشناس-حسابداری

شرکتی(آوا سلامت)

کارگزین

اعظم قربانلی

کارشناس-مدیریت آموزشی

کارشناس امور اداری(رسمی)

کارشناس امور اداری