واحد آموزش و ارتقای سلامت

واحد آموزش و ارتقای سلامت

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول:فاطمه محمدصفت رودسری

رشته و مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

نوع استخدام:رسمی

سابقه کار:18 سال

شماره تماس واحد:08642216113

 

مشخصات کارشناسان واحد:

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

پست سازمانی

ابلاغ

مرضیه عطارد

کارشناسی بهداشت عمومی

کارشناس آموزش و ارتقای سلامت

98/5/5

زینب قره داغی

کارشناسی بهداشت عمومی

کارشناس آموزش و ارتقای سلامت

98/7/6

زهرا لطفی

کارشناسی بهداشت عمومی

کارشناس ارتباطات و مشارکتهای مردمی

99/5/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی واحدآموزش وارتقای سلامت:


آموزش یکی از عناصر کلیدی رشد و توسعه و یکی از مهمترین راهبردهای تضمین موفقیت های خدماتی در تمامی ابعاد مختلف اجتماعی است . آموزش موثر یکی از ابزارهای مهم در توانمندسازی برای رسیدن به اهداف است. درعرصه سلامت ، آموزش سلامت با هدف ترغیب مردم به اینکه بخواهند سالم باشند, بدانند چگونه سالم بمانند , برای حفظ سلامت فردی و اجتماعی اقدام نمایند و در موقع لزوم طلب کمک کنند، جزء لاینفک سیستم ارائه خدمات بهداشتی به شمار می رود وآن بخش از مراقبت‌های بهداشتی است که به تغییر نگرش و رفتارهای مربوط به سلامت تأکید می‌کند. هدف آموزش سلامت در حقیقت تعالی رفتار سالم است که با ترکیبی از حمایت‌های آموزشی، ساختاری و اقتصادی صورت می‌گیرد.
امروزه الگوی بیماری ها تغییر کرده است و بیماری های غیر واگیر بیشترین عامل مرگ و میر را تشکیل می دهند . بررسی این بیماری ها نشان می دهد که عوامل ایجاد کننده بسیاری از این بیماری ها مرتبط با رفتار انسان هاست و بار بیماری هایی که به جامعه بشری تحمیل می شود توسط خود بشر ایجاد می شود مثلا بیشترین عامل مرگ و میر در جهان ناشی از بیماری های قلبی و عروقی است که عوامل خطر ساز این بیماری ها تا حدود زیادی در رفتار های انسان ها ریشه دارد و اگر بخواهیم جامعه سالمی داشته باشیم باید فعالیت های سلامت را بطور مستمر و برنامه ریزی شده در جهت ارتقای سلامت جامعه پیش ببریم .

ارتقای سلامت ، در برگیرنده سه فاکتور است : آموزش سلامت ، حفاظت از سلامت و پیشگیری از بیماری ،که بدون برنامه ریزی موزون ، هماهنگ ، همزمان و برابر برای هر یک از این سه فاکتور نمیتوان به ارتقای سلامت مردم امیدی داشت. موضوع ارتقاء سلامت امروزه به عنوان یک مفهوم کلیدی در راستای توسعه جوامع به حساب می آید چرا که انسان سالم محور توسعه پایدار محسوب شده و سلامتی نیز ابعاد گسترده ای، همچون سلامتی جسمی روانی اجتماعی و معنوی را در برمی گیرد. بدیهی است که نیل به این اهداف نیازمند همکاری و مشارکت گسترده کلیه سازمانها و نهادهای اجتماعی می باشد.راهکارها و اقدامات لازم برای ارتقای سلامت شامل ظرفیت سازی برای ارتقای سلامت ،تقویت سیستم های بهداشتی، مشارکت و همکاری بین بخشی، توانمندسازی جامعه ،افزایش سواد سلامت و ترویج رفتارهای بهداشتی است.

هدف کلی:

تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه از طریق توانمندسازی مردم برای ارتقای سلامت خود،خانواده و جامعه ای که در آن زندگی می کنند در راستای سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه کلان اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی کشور

استراتژی ها:

ترویج شیوه زندگی سالم درجمعیت تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

افزایش ظرفیت سازی نظام سلامت در زمینه ارایه خدمات آموزش سلامت مبتنی بر شواهد

ترویج رویکرد ارتقای سلامت در سیستم ارایه خدمات بهداشتی و سایر بخش های دولتی

جلب حمایت و مشارکت محیط های حامی سلامت

توسعه کمی و کیفی مداخلات آموزشی و رسانه ای در نظام ارائه خدمات سلامت


شرح وظایف واحد آموزش سلامت ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی:

 1. اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت
 2. ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه دانشگاه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه
 3. برنامه ریزی برای انجام نیازسنجی آموزشی مرتبط با اولویت های سلامت منطقه
 4. طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد در منطقه
 5. آموزش کارشناسان حوزه های ستادی دانشکده علوم پزشکی در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت
 6. توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ایفای وظیفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت
 7. برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت
 8. ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت منطقه
 9. مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح منطقه
 10. سازماندهی و نظارت بر توزیع نیروی انسانی آموزش سلامت در منطقه تحت پوشش
 11. تامین و توزیع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه و نظارت بر هزینه کرد آنها
 12. جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه
 13. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
 14. همکاری با صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی در منطقه
 15. مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت (مانند پایگاه های مقاومت بسیج، بیمارستان های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ایمن) در منطقه
 16. مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه
 17. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در منطقه
 18. توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه
 19. مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی
 20. همکاری با سایر واحدهای معاونت بهداشتی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در منطقه
 21. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح منطقه
 22. جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت شهرستان های تابعه
 23. حمایت از تولید و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در منطقه
 24. مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه
 25. شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه
 26. همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی و معرفی رویکردها و برنامه های جدید به آنها

کلید واژه ها: آموزش سلامت ساوه