واحد آمار

نام نام خانوادگی مسئول واحد: مهری اعتصامی

رشته تحصیلی: کارشناسی مدارک پزشکی

نوع استخدام: رسمی

پست سازمانی: کارشناس مسئول آمار

سابقه کار: 22 سال

شماره تماس واحد: 42226180-086

 

معرفی واحد :

" روزی می رسد که برای شهروند کارآمدبودن, تفکر آماری به اندازه توانایی خواندن ونوشتن "ضرورت می یابد

هربرت جی ولز

امروزه در جهان هر حرکتی بدون برنامه ریزی و بررسی محکوم به شکست است حتی اگر ظاهر آن هم این شکست را نشان ندهد.

حرکت در سازمانهایی همچون وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نیست بلکه برنامه ریزی و بررسی فعالیتها بدلیل ارتباط مستقیمی که با سلامت و جان انسانها دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آمار پایه واساس مدیریت وبه منزله چشم بینا وبیدارهر سازمانی می باشدکه مدیریت اطلاعات را توانمند ساخته ودر راستای رهبری وپیشبرد برنامه یاری می نماید.بر این اساس وظیفه اصلی واحد آمار جمع آوری داده ها ،حصول اطمینان از درستی داده ها سپس تجزیه وتحلیل آنها می باشد.

فواید استفاده های آمار و اطلاعات شامل موارد ذیل می باشد :

ارائه وضع سلامت جامعه به صورت عدد و رقم

 تعیین نیازهای بهداشتی و اولویت بندی آنها

 کمک به برنامه ریزی و مدیریت صحیح 

 شرح وظایف :

  • جمع آوری آمار مرگ و میر و ثبت در سامانه نظام ثبت مرگ
  • سرشماری جمعیت شهر وروستا
  •  جمع آوری آمار از واحدهای محیطی
  • و تجزیه و تحلیل و محاسبه شاخصهای بهداشتی تهیه جداول ،نمودارها
  •  برنامه نویسی جهت فعالیتهای واحد
  •  همکاری در طرحهای آماری و پژوهشی با کارشناسان مختلف ستادی
  •   ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز ارگانها . سازمانها وافراد درخواست کننده