واحد IT

نام نام خانوادگی: نجمه مطهری

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

نوع استخدام: رسمی

پست سازمانی: کارشناس برنامه های نرم افزاری

ابلاغ: کارشناس برنامه های نرم افزاری معاونت بهداشتی

شماره تماس واحد: 086-42226180

 

مشخصات کارشناسان واحد:

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

پست سازمانی

ابلاغ

میثم خسروی

کارشناسی IT

کارشناس IT

کارشناس ITمعاونت بهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

وظایف محول کارشناس مسئول:

 • مسئول ITمعاونت بهداشتی
 • راهبر سامانه یکپارچه بهداشتی(سیب)
 • نظارت و هماهنگی در خصوص اجرای نظام ارجاع به سطح2
 • پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری از سیستمهای تحت پوشش معاونت بهداشتی در خصوص عیب یابی و اصلاح
 • نظارت بر خرید وحسن انجام ارائه خدمات در بخش خصوصی
 • نظارت و هماهنگی لازم در خصوص قراردادهای رایانه ای
 • هماهنگی و پشتیبانی در خصوص فراهم سازی بستر اینترانت توابع زیر مجموعه
 • استخراج و ارائه گزارشات آماری درخواستی (سامانه سیب- جمعیت- IT و ...)
 • بارگزاری اطلاعات درخواستی در پرتال مدیریت شبکه و سامانه برنامه عملیاتی
 • پایش و نظارت مراکز تحت پوشش و ارائه پسخوراند
 • آموزش و اطلاع رسانی کاربران زیر مجموعه در خصوص نحوه کار با سیستمهای اداری
 • ادمین سامانه شمس
 • برگزاری وبینارهای آموزشی

وظایف محول کارشناسان:

 • کارشناس ITمعاونت بهداشتی
 • پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری از سیستمهای تحت پوشش معاونت بهداشتی و معاونت غذا و دارو در خصوص عیب یابی و اصلاح
 • هماهنگی و پشتیبانی در خصوص فراهم سازی بستر اینترانت توابع زیر مجموعه
 • پایش و نظارت مراکز تحت پوشش
 • آموزش و اطلاع رسانی کاربران زیر مجموعه در خصوص نحوه کار با سیستمهای اداری
 • برگزاری وبینارهای آموزشی