سلامت مادران

اسامی کارشناسان واحد:

 

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

پست سازمانی

ابلاغ

مریم رستگار

مامایی

ماما

کارشناس برنامه سلامت مادران

زهرا جواهری

مامایی

ماما

کارشناس بهداشت خانواده

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مادران از مهمترین اقداماتی است که می تواند در پیشگیری از مرگ و میر و عوارض بارداری و رضایتمندی مادارن موثر باشد. بدین منظور اقدامات متعددی انجام شده است تا از ناهمسانی خدمات ارائه شده به بیماران کاسته شود.

امروزه نظام های ارائه خدمات در کشورهای توسعه یافته بدون وجود راهنماهای بالینی تدوین شده توسط مراجع علمی و مورد تائید سازمان هایی که بر سلامت حاکمیت دارند، امکان نظارت و تنظیم بازار سلامت در بخش های بالینی را ندارد به گونه ای که نظام های کنترل و بهبود کیفیت ارائه خدمات مبتنی بر استانداردهای ارائه شده در راهنماهای بالینی رسمی را مرجع تائید یا رد کیفیتی خدمات می دانند. به عبارتی برخورداری از راهنماهای بالینی یکی از اصول تضمین کیفیت خدمات بالینی است. بر این اساس راهنمای بالینی خدمات مامایی و  زایمان تدوین گردیده و به عنوان مرجع علمی کشور  و مرجع قضاوت به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده است.

 

برنامه کشوری سلامت مادران:

رسالت اداره سلامت مادران: این اداره متولی کاهش بار بیماری های ناشی از حاملگی، زایمان و پس از زایمان در مادر تا 6 هفته پس از زایمان(، جنین و نوزاد )تا 6 ساعت اول پس از زایمان در راستای تعهدات ملی و بین المللی و با توجه به ارزش های سازمانی است.

  • بررسی شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران و تجزیه و تحلیل
  • تشکیل کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد هر ۶ماه و بررسی و تحلیل شاخصها و ارسال نقطه نظرات مربوطه به معاونت بهداشتی
  • بررسی و پیگیری امور مربوط به مرگ مادران باردار
  • نظارت و ارزشیابی بازدید برنامه مادران درمراکز شهری و روستایی
  • نظارت و بررسی بر عملکرد ماما روستا و مامای محلی