واحد کاهش خطر در بلایا و حوادث

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول:مهندس علی فلاحتی

نوع استخدام:رسمی

رشته و مقطع تحصیلی مدیر گروه:کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

سابقه کار:23 سال

شماره تماس واحد:42226790-086

 

 

 

مقدمه:

مدیریت کاھش خطربلایا درنظام سلامت فرآیندی است منظم بمنظور بهره مندی حداکثری از ظرفیت ھای سازمانی، اجرایی و مھارتی نظام سلامت با ھدف بحداقل رساندن پیامدھای سوء سلامتی مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه و تسھیلات و منابع بهداشتی درمانی از طریق پیشگیری از مخاطرات و کاھش آسیب، ارتقای آمادگی، پاسخ بموقع و بازیابی با رویکرد توسعه پایدار. نظام جمهوری اسلامی ایران در معرض انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت قرار دارد.سطح خطر ایران درخصوص فقط مخاطرات طبیعی بر اساس تعداد موارد فوت طی 4دهه اخیر 8از 10برآورد می شود و حاصل آن بیش از 100هزارکشته بوده است. مسئله مدیریت و کاهش خطر بلایا همواره موضوعی چالش برانگیز درنظام سلامت کشور بوده است. علیر غم تلاش های گسترده ای که در این راستا درگذشته انجام شده است، با عنایت به اسناد راهبردی همچون قطعنامه هیوگوکه درراستای مدیریت کار آمد تر بلایا و کاهش خطر مخاطرات در سطح بین المللی تنظیم شده است و همچنین اسناد بالادستی کشور همچون اساسنامه سازمانهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، برنامه پنجم توسعه احتماعی، اقتصادی وفرهنگی وسندچشم انداز ایران 1404 ،باید واقع بینانه اذعان داشت که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیازمند اقداماتی بنیادین به منظور ارتقای سامانه مدیریت و کاهش خطربلایا است.

بیانیه ماموریت :

 جمهوری اسلامی ایران در حوض انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت قرار دارد که همواره پیامدهای سوء جانی ،اقتصادی و عملکردی برای جامعه و نظام سلات بدنبال داشته اند به این دلیل ضرورت دارد تا نظام سلامت بطور مداوم برای پاسخ به این حوادث کاملا آماده  باشد و به آنها پاسخ موثر و به موقع دهد لذا عنایات به مطالب فوق واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا با ماموریت زیر تشکیل شد.((مدیریت آمادگی و پاسخ به مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و کاهش خطر ناشی از آنهادر جامعه و منابع و تسهیلات بهداشتی))

رسالت :

ما کارشناسان واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا با همکاری کلیه واحد های فنی و تخصصی درمعاونت  بهداشتی علوم پزشکی  ساوه تلاش می نماییم تا آمادگی مردم شهرستان های ساوه وزرندیه  با انجام  آموزش خانوارها و ارتقائ همکاری اعضائ کارگروه های ۱۴ گانه مدیریت بحران افزایش ودر برابر هرگونه مخاطرات طبیعی و انسان شاخت پاسخ بهنگام و بموقع انجام گیرد.

 برنامه­ های مدیریت و کاهش خطر بلایا در حوزه بهداشت عمومی

·         پیمایش ملی برنامه­ ها و دستاوردهای معاونت ­های بهداشت در مدیریت و کاهش خطر بلایا

·         ارزیابی خطر بلایا در نظام شبکه در ابعاد آمادگی عملکردی و ایمنی سازه­ ای و غیرسازه ­ای

·         تدوین و پایلوت برنامه ادغام مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام شبکه بهداشتی درمانی

·         شناسنامه آسیب ­ها و خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت

·         بازبینی مستمر دستورالعمل­ ارایه خدمات بهداشتی در بلایا

·         ایمن­سازی تسهیلات بهداشتی در برابر بلایا

 

کارکردهای حوزه بهداشت عمومی در مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی و انسان­ ساخت قبل از وقوع بلایا:

·         ارزیابی آسیب ­پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی

·         اجرای اقدامات کاهش آسیب­ پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی

·         جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه­ های سلامت-محور کاهش خطر بلایا

·         آگاه­ سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا

·         تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخش­ها

·         ذخیره ­سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ

·         استقرار فرآیند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی

·         اجرای برنامه­ های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان بهداشتی

·         اجرای تمرین­های آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی و جامعه

 

در زمان وقوع بلایا:

·         ارزیابی سریع آسیب­ها و نیازهای تسهیلات بهداشتی و جامعه

·         ارزیابی مستمر نیازهای بهداشتی جمعیت آسیب­ دیده

·         ارایه مراقبت­های بهداشتی اولیه هماهنگ، به­ موقع و موثر

·         پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت­های بهداشتی اولیه

 

پس از وقوع بلایا:

·         تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار

·         بازسازی تسهیلات و بازیابی برنامه­ های بهداشتی آسیب دیده

·         مشارکت در تدوین و اجرای بازیابی روانی-اجتماعی جامعه

·         پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا