معاون فنی

نام و نام خانوادگی معاون اجرایی معاونت بهداشتی : محسن فلاحتی

نوع استخدام: رسمی

رشته و مقطع تحصیلی مدیر گروه: دکترای بهداشت حرفه ای

سابقه کار:

شماره تماس واحد:

 

شرح وظایف:

  • مشارکت و همکاری با معاونت بهداشتی در فعالیت های مربوط به برنامه ریزی ، سازماندهی و هدایت واحد های زیرمجموعه
  • همکاری و ارتباط مناسب با واحدها و گروه های معاونت بهداشتی
  • پیگیری و نظارت بر شاخص های بهداشتی دانشکده
  • نظارت و پیگیری مجدانه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
  • تلاش برای ارتقاء شاخص های بهداشتی با همکاری همکاران در کلیه سطوح
  • نظارت مداوم و مستمر پایش و ارزشیابی واحدهای زیرمجموعه

کلید واژه ها: معاون فنی