واحد بهبود تغذیه جامعه

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول: مینا اسدی

نوع استخدام: رسمی

رشته و مقطع تحصیلی مدیر گروه: کارشناسی علوم تغذیه

سابقه کار:29 سال

شماره تماس واحد:42216560

 

 

مشخصات کارشناسان واحد:

 

نام و نام خانوادگی

 

رشته و مقطع تحصیلی

 

پست سازمانی

 

ابلاغ

 

عاطفه یوسفی

 

کاردان بهداشت خانواده

 

مراقب سلامت

 

کارشناس تغذیه

 

 

 

 

 

 

 

معرفی

مأموریت واحد بهبود تغذیه ارتقاء سطح سلامت و شاخصهای تغذیه جامعه با اجرای برنامه های مشاوره ای و آموزش تغذیه است.این مأموریت براساس بررسیهای انجام شده در سطح ملی و شهرستانی و دستورالعمل های موجود وزارت متبوع و مشکلات و نواقص تغذیه جامعه تدوین گردیده است و با بررسی وضعیت موجود ، طراحی مداخلات آموزشی ، پژوهشی و مشارکت با سایر ادارات و نهادها ، بررسی روند اجرای برنامه و ارزشیابی نهایی این هدف امکان پذیر می باشد. 

وظایف کارشناس تغذیه 

  1. جمع آوری اطلاعات و آمار جهت تعیین وضعیت موجود ، شاخصهای بهداشتی و تدوین پورتال مدیریت اطلاعات سلامت
  2. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از وضعیت تغذیه ای گروههای سنی مختلف
  3. شناسایی مشکلات تغذیه موجود در منطقه
  4. شناسایی نیازهای آموزشی در برنامه های تغذیه بر اساس گروههای سنی مختلف در سطح شهرستان
  5. برنامه ریزی در خصوص مداخله های مؤثر در تأمین امنیت غذایی در منطقه
  6. اجرای جلسات آموزشی در برنامه های تغذیه در گروههای سنی مختلف در سطح مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و مردم
  7. اجرای مشاوره های تغذیه در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت
  8. اجرا و همکاری در اجرای طرحهای پژوهشی جهت شناسایی مشکلات منطقه و نحوه برخورد با آنان
  9. همکاری با واحدهای درون بخشی در خصوص اجرای برنامه های آموزشی
  10. ارسال آخرین دستورالعملها ی برنامه های تغذیه به مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی

کلیاتی در خصوص سند ملی تغذیه کشور

بهبود تغذیه آحاد جامعه نیازمند رویکردی یکپارچه و همه جانبه است که از طریق همکاری های درون و برون بخشی و مشارکت مردم میسر خواهد شد.به همین منظور سند ملی تغذیه وامنیت غذایی با مشارکت کلیه ذینفعان بین بخشی به ویژه وزارتخانه های جهاد کشاورزی ،صتعت ، معدن و تجارت ، تعاون ،کار ورفاه اجتماعی و سازمان ملی استاندارد  و بر اساس آخرین تحقیقات ملی در این حوزه از جمله سبد غذایی مطلوب ایرانیان ، مطالعه سامانه ملی پایش امنیت غذا وتغذیه و پیمایش ملی آگاهی ، نگرش و عملکرد تغذیه ای کارکنان نظام بهداشتی و خانوارهای ایرانی تدوین شده است. این سند حاوی سه بخش :

 1) شناخت وضع موجود

2) جهت گیری آینده کشور برای دو مقطع زمانی در سالهای 1394 و1399

 3) نظام استقرار می باشد.در نهایت انتظار می رود با استقرار محصول این سند در سال های آتی شاخص های مهم تغذیه و امنیت غذایی بهبود یابد از جمله اینکه کلیه استان های کشور از نظر امنیت غذا در طیف امن تا خیلی امن قرار گیرند .

برهمین اساس در سال 1393 چندین جلسه با اعضا کمیته بهبود تغذیه شهرستان تشکیل شد. پس از توجیه مسئولان ادارات شهرستان و امضا تفاهم نامه همکاری ؛ برنامه عملیاتی استقرار سند ملی تغذیه تدوین گردید و جهت اجرا به کلیه ادارات شهرستان ابلاغ گردید.