معاون اجرایی

نام و نام خانوادگی معاون اجرایی معاونت بهداشتی : امیرحسین میرگلوبیات

نوع استخدام: 

رشته و مقطع تحصیلی مدیر گروه: 

سابقه کار:

شماره تماس واحد:

 

 

 

وظایف:

  • برنامه ریزی حل مشکلات و مسائل عمده در چارچوب سیاست ها و استراتژی های کشوری
  • پیش بینی و پیشنهاد منابع مورد نیاز و تنظیم بودجه عملیاتی بر اساس برنامه های حوزه معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت
  • پشتیبانی تدارکاتی از واحدهای اجرایی و پیش بینی های به موقع برای تامین وسایل، تجهیزات، مواد و داروهای مورد نیاز و ...
  • بررسی گزارش واحدهای تابعه و تحلیل آن ها و تهیه بازخورد لازم در خصوص برنامه های موردنیاز و پشتیبانی
  • نظارت دقیق و صحیح بر حسن اجرای امور جاری معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت
  • پیش بینی و  هماهنگی جهت همکاری های برون سازمانی و جلب همکاری و مشارکت سایر ادارات و سازمان ها جهت پیش برد اهداف بهداشتی