واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد


نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول: شهناز هدایتی 
نوع استخدام:رسمی 
سابقه کار:14سال 
شماره تماس واحد:08642216215

 

 

 

 

مشخصات کارشناسان واحد:

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

پست سازمانی

ابلاغ

شهناز هدایتی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مسئول سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد

مسئول سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد

عاطفه حسینلو

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

کارشناس سلامت روان و اجتماعی

کارشناس سلامت روان و اجتماعی

سولماز بابایی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

کارشناس اعتیاد

کارشناس اعتیاد

وحید جوانمرد

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت

کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف کارشناس مسئول سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد

 1. فرآیندها و برنامه های فنی و اجرایی حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشکده و  بستر سازی اجرایی آن در سطوح محیطی و اجرایی
 2. تهیه و تدوین لیست فرآیندها و برنامه های فنی و عملیاتی حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد در سطح دانشکده و تطبیق آن با برنامه های ملی و استانی
 3. بررسی و تعیین وضعیت موجود فرآیندهای فنی و عملیاتی حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و برآورد نیازهای شهرستان در ارتقای شاخص های مورد نظر
 4. بررسی نیازهای آموزشی و تکنیکی کارکنان و تعیین اولویت های آموزشی منابع انسانی ذیربط در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد شهرستان، پیش بینی و تدارک برنامه های آموزشی و توانمند سازی (آگاهی و مهارت) ارائه دهندگان خدمات مورد نیاز در مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت
 5. بررسی و تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک اختلالات روانی مناطق در جمعیت پوشش شهری و روستایی دانشکده
 6. تعیین دورنمای درازمدت، میان مدت، کوتاه مدت و سالانه شاخص های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشکده
 7. مشارکت و همکاری در سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت شهرستانها، شرکت در کارگروههای مرتبط فرمانداری، هماهنگی برون و درون بخشی در راستای اجرای طرحهای ملی و استانی و ارائه مداخلات لازم
 8. اخذ و ابلاغ وظایف و مسئولیت های منابع انسانی، دستورالعمل های فنی و گردش کار فرآیندهای فنی و اجرایی برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد در ستاد معاونت بهداشت، شبکه بهداشت، مراکز بهداشتی ـ درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت
 9. پیگیری تامین دروندادهای برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد) منابع انسانی، تجهیزات، اقلام دارویی و ... در سطح استان و شهرستان های تابعه)
 10. برنامه ریزی در جهت برآورد، پیگیری تامین، آموزش، توزیع و بکارگیری مناسب منابع انسانی مورد نیاز در برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد  دانشکده
 11. طراحی و اجرای برنامه های آموزش و توانمندسازی منابع انسانی ذیربط در برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد )کارشناسان، پزشکان ، کاردانها و بهورزان و )
 12. برآورد، پیگیری تامین، جذب و هزینه اعتبارات مرتبط با برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد سطوح ستادی و اجرایی مرتبط
 13. برآورد، پیش بینی، تامین و توزیع تجهیزات و اقلام مورد نیاز برنامه های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد در سطوح مختلف فنی و اجرایی
 14. برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت اجرای برنامه های آموزشی برای عموم مردم در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد شهرستان ها
 15.  مدیریت و نظارت بر اجرای برنامه های عملیاتی تدوین شده توسط سطوح ستادی و محیطی مرتبط با سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشکده
 16. پایش و نظارت بر عملکرد منابع انسانی ذیربط در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشکده (مراکز بهداشتی ـ درمانی، خانه های بهداشت) مبتنی بر چک لیست های استاندارد
 17. تهیه و توزیع بسته های آموزشی و کمک آموزشی در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشکده
 18. ارزشیابی عملکرد و روند تخقق شاخص های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد دانشکده مطابق شاخص های ملی
 19.  ایجاد هماهنگی درون بخشی در راستای تسهیل و اجرای برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد در سطوح مختلف واحدهای بهداشتی ـ درمانی شبکه های  بهداشت دانشکده
 20.  ایجاد هماهنگی بین بخشی در راستای تسهیل و اجرای برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد شهرستان ها و جلب مشارکت ذینفعان حوزه سلامت روان
 21. هماهنگی با سایر ارگان ها و نهادهای دولتی در جهت اجرای درست و گسترده برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان ها
 22. نظارت و حضور مستمر در کمیته های مرتبط با برنامه های مختلف حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشکده
 23. شناسایی ظرفیت های خدمات سلامت روان شهرستان) دولتی، غیر دولتی و مردم نهاد و...) و جلب مشارکت آنها در ارتقای برنامه های سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد
 24. ایجاد ارتباط و تعامل منطقی بین سطوح استانی و محلی در جهت اخذ و اجرای برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشکده
 25. پیگیری اجرای برنامه های بزرگداشت مناسبت های حوزه سلامت روان و اعتیاد مطابق تقویم کشوری و جهانی
 26. تجزیه و تحلیل آمار فعالیت های برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد
 27. تهیه و ارسال گزارش فعالیت های حوزه سلامت روانی اجتماعی برای استان و وزارت خانه
 28. انجام سایر امور مدیریت و پیشتیبانی برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد شهرستان ها برحسب نیاز و مورد با رعایت مقررات و ضوابط سازمانی و اداری

شرح وظایف کارشناس سلامت روان

 1. جمع آوری اطلاعات و آمارهای مربوطه و بررسی در زمینه شناخت بیماریهای روانی در سطح دانشکده
 2. نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه های مربوطه اجرا شده و ارائه پیشنهادات و توصیه های لازم جهت رفع نارسایی ها و بهبود عملکرد
 3. شرکت، پیگیری و اجرای مصوبات کمیته پیشگیری از خودکشی و ارتقا سلامت روان
 4. جمع بندی و تجزیه و تحلیل شاخص ها بر اساس سامانه سیب و آمارهای فصلی دریافت شده از شهرستان ها
 5. ایجاد هماهنگی های لازم به منظور بهبود و توسعه همکاری های درون بخشی و برون بخشی با سایر سازمان ها
 6. مشارکت در تهیه و تدوین و اجرای برنامه های آموزش سلامت روان جهت رده های مختلف بهداشتی ـ درمانی و جمعیت عموم
 7. طراحی و تدوین مفاد و رسانه های آموزشی نظیر پوستر، پمفلت، مقاله و فیلم های آموزشی در حوزه سلامت روان
 8. شرکت در کارگاه ها و سمینارهای سلامت روان
 9. نظارت بر اجرای برنامه های پیشگیری از خودکشی و ثبت موارد
 10. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی حوزه سلامت روان معاونت بهداشت
 11. نظارت بر اجرای برنامه های مهارت های زندگی، فرزند پروری و حمایتهای روانی ـ اجتماعی در بلایا
 12. برنامه ریزی و اجرای برنامه های هفته بهداشت روان
 13. برنامه ریزی، آموزش و بازآموزی کارکنان تیم پزشک خانواده و سلامت روان (نیروهای بدو خدمت کارشناس، کاردان، بهورز و افراد دخیل در برنامه های سلامت روان)

شرح وظایف کارشناس سلامت اجتماعی

 1. شناسایی معضلات اجتماعی در طبقات و محیط های اجتماعی مختلف
 2. بررسی نیازهای سلامت اجتماعی مردم بویژه در جمعیت های آسیب پذیر
 3. هماهنگی و جلب مشارکت سایر ارگان ها و نهادها جهت برنامه ریزی در زمینه سلامت اجتماعی
 4. پایش و ارزشیابی مداوم برنامه های اجرایی و ارائه پیشنهادات و توصیه ای لازم جهت بهبود عملکرد
 5. مشارکت در تهیه و تدوین و اجرای برنامه های آموزش سلامت روان جهت رده های مختلف بهداشتی ـ درمانی و جمعیت عموم
 6. شرکت، پیگیری و اجرای مصوبات کمیته پیشگیری از خودکشی و ارتقا سلامت روان
 7. طراحی و تدوین مفاد و رسانه های آموزشی نظیر پوستر، پمفلت، مقاله و فیلم های آموزشی در حوزه سلامت روان
 8. شرکت در کارگاه ها و سمینارهای سلامت  اجتماعی
 9. هماهنگی و جلب مشارکت های NGO ها در خصوص مداخلات مورد نیاز و رفع معضلات اجتماعی
 10. برنامه ریزی، آموزش و بازآموزی کارکنان تیم پزشک خانواده و سلامت اجتماعی (نیروهای بدو خدمت کارشناس، کاردان، بهورز و افراد دخیل در برنامه های سلامت اجتماعی)
 11. جمع بندی و تجزیه و تحلیل شاخص ها بر اساس سامانه سیب و آمارهای فصلی دریافت شده از شهرستان ها
 12. برنامه ریزی، پیگیری، اجرا و مستند سازی سندهای استانی آسیب های اجتماعی و خشونت خانگی
 13. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی حوزه سلامت اجتماعی معاونت بهداشت

شرح وظایف کارشناس اعتیاد

 1. مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه های باز آموزی و سمینارهای آموزشی برای تیم سلامت
 2. جمع آوری اطلاعات و آمارهای مربوطه و بررسی در زمینه فعالیت های پیشگیری از سوء مصرف مواد در سطح دانشکده
 3. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی حوزه اعتیاد معاونت بهداشت
 4. پایش و ارزشیابی مداوم برنامه های اجرایی و ارائه پیشنهادات و توصیه ای لازم جهت بهبود عملکرد
 5. طراحی و تدوین مفاد و رسانه های آموزشی نظیر پوستر، پمفلت، مقاله و فیلم های آموزشی در حوزه اعتیاد
 6. ایجاد هماهنگیهای لازم بمنظور بهبود و توسعه همکاریهای درون بخشی و برون بخشی با سایر سازمانها
 7. تشکیل کمیته پیشگیری از سوء مصرف مواد
 8. برنامه ریزی و اجرای برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر
 9. نظارت بر اجرای برنامه های کاهش آسیب در مراکز گذری
 10. ارسال گزارش عملکرد برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد و ارسال به وزارت بهداشت
 11. هماهنگی و مشارکت در نیازسنجی و تعیین اولویت ها و تدوین برنامه مداخلاتی بر اساس وضعیت موجود

شرح وظایف کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت

 1. بررسی مسائل، مشکلات، تعیین نیازها و اولویت‌های شهرستان در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد
 2. تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های غربالگری، پیشگیری، مراقبت، درمان، بازتوانی در حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و پایش و ارزشیابی برنامه‌ها
 3. نظارت و پایش برنامه‌های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان
 4. برگزاری کمیته های سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد و پیگیری مصوبات کمیته مذکور و نظارت بر حسن اجرای مصوبات
 5. برنامه‌ریزی و برگزاری کارگاه، همایش و جلسات آموزش های حوزه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد برای تیم سلامت (کارشناس سلامت روان، پزشک، مراقب سلامت، ماما، بهور)
 6. ثبت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آمارهای حوزه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد و تهیه گزارش‌های ماهانه، فصلی و سالیانه
 7. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی حوزه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد شهرستان
 8. جمع آوری و ثبت آمار خودکشی و ارسال آن به معاونت بهداشتی
 9. نظارت بر مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد و همکاری با تیم بازرسی

 

 

 

 

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: سلامت روان ساوه