مطالب مرتبط با کلید واژه

روستایی


گسترش روستایی

مشخصات کارشناسان واحد: شماره تماس واحد سمت پست سازمانی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی سمت ردیف 42214330-086 کارشناس پزشک خانواده روستایی کارشناس آموزش بهورزی کارشناس مامایی فریده مینایی واحد گسترش روستایی 1 کارشناس جلب مشارکت مردمی کارشناس امورعمومی کارشناس ارشد روانشناسی سمیه سلطانی 2 کارشناس پزشک خانواده روستایی کارشناس بهداشت کارشناس بهداشت محیط ملیحه حبیبی 3 کارشناس پزشک خانواده روستایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی شیرین دوسکی 4       شرح وظایف ...

مراکز روستایی و خانه های بهداشت

اطلاعات مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و خانه های بهداشت تحت پوشش: نام مرکز شماره تماس خانه های بهداشت شماره تماس مرکز جوشقان   58413433 جوشقان 5841343 یاتان 9128555137 مقصودآباد 58415577 قرمزین 9196904080 شادباغی 58414442 مراغه 58412713 سامان 42314350 نام مرکز شماره تماس خانه های بهداشت شماره تماس مرکز نوبران 42312915 نوبران 42312915 آقچه قلعه 58415568 ستق 42315124 دخان 9123551769 دربند 9126792957 دروزان 58414433 خلیفه کندی 9123551767 مزلقان 9393677389 نام مرکز شماره تماس خانه های بهداشت شماره تماس مرکز     غرق آباد 42302240 غرق آباد 42312915 بالقلو 58415568 کهک علیا 42315124 دولت آباد 9123551769 سنگک 9126792957 کله دشت 58414433 چمران 9123551767 بیوران 9393677389 اردمین 9122565123 نام مرکز شماره تماس خانه های ...