گروه سلامت محیط و کار

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: مهندس نصرالله مقیاسی                                          

نوع استخدام: رسمی

سابقه کار: 25 سال

 

 

 

مشخصات کارشناسان واحد:

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

پست سازمانی

ابلاغ

 مهندس فلاحتی

کارشناسی ارشد محیط زیست گرایش آب و فاضلاب

کارشناس مسئول بهداشت محیط

کارشناس مسئول بهداشت محیط

 مهندس زارع تیموری

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناس سلامت محیط معاونت بهداشتی

کارشناس سلامت محیط معاونت بهداشتی

مهندس  قربانپور

کارشناس ارشد بهداشت محیط

کارشناس سلامت محیط معاونت بهداشتی

کارشناس سلامت محیط معاونت بهداشتی

مهندس حیدری

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس ستاد مرکز بهداشت

کارشناس ستاد مرکز بهداشت

مهندس سعیدیان فر

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس  مرکز سلامت شهر صنعتی

کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی جامع سلامت شهری چمران

مهندس سعید نوری

مهندسی بهداشت حرفه ای

مقطع کارشناسی ارشد

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشکده

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی

مهندس حمید قدیمی

ارگونومی  

(مقطع کارشناسی ارشد)

مهندسی بهداشت حرفه ای  (مقطع کارشناسی)

مسئول سامانه و برنامه های عملیاتی

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس سعید اسداللهی

مهندسی بهداشت حرفه ای  (مقطع کارشناسی)

کارشناس بررسی سخت و زیان آور

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس مریم باقری

مهندسی بهداشت حرفه ای  (مقطع کارشناسی)

کارشناس بررسی سخت و زیان آور

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس علی اخوان

مهندسی بهداشت حرفه ای  (مقطع کارشناسی)

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت زرندیه

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس جابر شریفلو

مهندسی بهداشت حرفه ای  (مقطع کارشناسی)

مسئول بهداشت حرفه ای منطقه شهرصنعتی کاوه

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس علیرضا حاج سلطانی

مهندسی بهداشت حرفه ای  (مقطع کارشناسی)

مسئول طب کار و برنامه بهداشت حرفه ای روستایی

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس معصومه شریفی

مهندسی بهداشت حرفه ای  (مقطع کارشناسی)

بازرس بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس علی مفخم

مهندسی بهداشت حرفه ای  (مقطع کارشناسی)

بازرس بهداشت حرفه ای زرندیه

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس پوریا گنجور

مهندسی بهداشت حرفه ای  (مقطع کارشناسی)

بازرس بهداشت حرفه ای زرندیه

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس ام البنین اسکندری

مهندسی بهداشت حرفه ای  (مقطع کارشناسی)

بازرس بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس سحر باقری

مهندسی بهداشت حرفه ای  (مقطع کارشناسی ارشد)

بازرس بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس راضیه آهنگر

مهندسی بهداشت حرفه ای  (مقطع کارشناسی)

بازرس بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس مریم ابراهیمی

مهندسی بهداشت حرفه ای  (مقطع کارشناسی)

بازرس بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس آرزو پاشایی

مهندسی بهداشت حرفه ای  (مقطع کاردانی)

بازرس بهداشت اصناف

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس رؤیا خوبان

مهندسی بهداشت حرفه ای  (مقطع کارشناسی)

بازرس بهداشت اصناف

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس میلاد عسگری

کامپیوتر (کاردانی)

متصدی دبیرخانه شهرصنعتی

پذیرش درمانگاه

کلید واژه ها: سلامت محیط و کار ساوه