آیین نامه‌ها و فرم‌ها- پیشگیری و مبارزه با بیماریها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نسخه نهم (آذرماه ۹۹) راهنمای تشخیص و درمان بیماری کووید ۱۹ در سطوح خدمات سرپایی و بستریپیشگیری و مبارزه با بیماریها
چارچوب ملی ارایه خدمت در بیماری دیابتپیشگیری و مبارزه با بیماریها
سند ملی پیشگیری و کنترل بیمار یهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در جمهوری اسلامے ایران در بازه زمانے ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴پیشگیری و مبارزه با بیماریها
دستورالعمل مراقبت بیماری مننژیت ۳پیشگیری و مبارزه با بیماریها
دستورالعمل مراقبت بیماری مننژیت۲پیشگیری و مبارزه با بیماریها
دستورالعمل مراقبت بیماری مننژیت ۱پیشگیری و مبارزه با بیماریها
راهنمای کشوری مراقبت بیماری سیاه سرفهپیشگیری و مبارزه با بیماریها
راهنمای کشورى مراقبت بیماری سرخکپیشگیری و مبارزه با بیماریها
راهنمای مراقبت سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی (CRS)پیشگیری و مبارزه با بیماریها
گایدلاین درمان هپاتیت سیپیشگیری و مبارزه با بیماریها
راهنمای کشوری سلپیشگیری و مبارزه با بیماریها
راهنمای کشوری مبارزه با بروسلوزپیشگیری و مبارزه با بیماریها
راهنمای کشوری درمان مالاریاپیشگیری و مبارزه با بیماریها
راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلدی(سالک)پیشگیری و مبارزه با بیماریها
راهنمای کشوری لیشمانیوز احشایی(کالا آزار)پیشگیری و مبارزه با بیماریها
راهنمای کشوری مبارزه با تب کریمه کنگوپیشگیری و مبارزه با بیماریها
دستورالعمل بیماری مشمشهپیشگیری و مبارزه با بیماریها
دستورالعمل مراقبت و درمان بیماران مشکوک و مبتلا به وباپیشگیری و مبارزه با بیماریها
راهنمای کشوری مبارزه با لیپتوسپیروزپیشگیری و مبارزه با بیماریها
دستورالعمل پدیکلوزیسپیشگیری و مبارزه با بیماریها