معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت

نام: مجتبی

نام خانوادگی: ذکایی

متولد

مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت حرفه ای

سوابق کاری و اجرایی: