مطالب مرتبط با کلید واژه

جمعیت


برای خروج از چاله جمعیتی در ساوه، اجرای مفاد قانون جوانی جمعیت در دستورکار تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان قرار گیرد.
سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان:

برای خروج از چاله جمعیتی در ساوه، اجرای مفاد قانون جوانی جمعیت در دستورکار تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه، سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه دکتر کریمی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ساوه مورخه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ که بنا به درخواست دانشکده علوم‌پزشکی ساوه موضوع اجرایی سازی مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در دستور کار خود قرار داده بود ضمن تشریح مفاد قانون مذکور و شرح وظایف دستگاهها و ادارات گفت: در هرم سنی جمعیت در حوزه جمعیت شناسی هر چه هرم سنی قاعده بزرگ تری داشته باشد، آن کشور موفق تر است اما هر قدر بالای هرم، تعداد افراد بیشتر باشد نشان دهنده سالمندی جمعیت و از دست رفتن فرصت پنجره جمعیتی است. وی اظهار داشت: در جامعه، گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال، مولد هستند و زمانی که در جامعه درصد این گروه سنی، خیلی بالا است، موتور توسعه کشور به حرکت در می آید.

ادامه مطلب