گروه شبکه و ارتقاء سلامت

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: هادی بیاتی

نوع استخدام: رسمی

رشته و مقطع تحصیلی مدیر گروه: بهداشت محیط

سابقه کار:

شماره تماس واحد: 42214330-086

 

شرح وظایف مدیر گروه گسترش شبکه معاونت بهداشتی

 • تأئید و ابلاغ آئین نامه ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و تطبیق تشکیلات طبق مقررات و ضوابط مربوطه
 • بازنگری و تأئید طرح‌های توسعه و گسترش خدمات( اعم از بخش دولتی و خصوصی) و پیگیری مراتب
 • اصلاح،‌تأئید، نظارت و مشارکت در تأمین،‌توزیع و نحوه استفاده از منابع مالی، ‌نیروی انسانی ،‌تجهیزات و فضای فیزیکی مورد نیاز
 • نظارت و تأئید نتایج حاصله از داده پردازی اطلاعات وارائه راهکارهای کاربردی
 • تلاش در جهت تقویت انگیزه و خلاقیت کارکنان،‌پویا سازی وارتقاء سیستم
 • رسیدگی به شکایات و مشکلات کارکنان و تلاش در جهت حل مشکلات
 • تأئید ارزشیابی مستمر کارکنان و ارزشیابی کارشناسان مسئول ذیربط
 • نظارت و تأئید اولویت‌ها ،‌اهداف و استراتژی‌های تعیین شده
 • نظارت بر حسن تنظیم و تدوین برنامه جامع عملیاتی، تأئید نهائی آن و انعکاس به واحدهای ذیربط
 • همکاری و هماهنگی درون بخشی و جلب مشارکت مردمی تحت نظر مقام مافوق
 • نظارت بر پایش وارزشیابی برنامه‌های جاری
 • تأئید گزارشات نهائی حاصل از پایش و ارزشیابی و انعکاس نتایج و راهکارها به مقام مافوق و سطوح محیطی
 • نظارت بر حسن برگزاری سمینار،‌کارگاه ها و برنامه های مربوط به گروه گسترش
 • تلاش در جهت اعتلای سطح دانش فنی و علمی فردی و گروهی
 • شرکت در جلسات کمیته راهبردی و کمیته اجرایی پزشک خانواده
 • شرکت در جلسات کمیته راهبردی و کمیته اجرایی پزشک خانواده
 • نظارت بر نظام ارجاع الکترونیکی