معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت

 

 

نام: محمود

نام خانوادگی:کریمی

نام پدر: 

محل تولد

متولد

سوابق کاری و اجرایی: